Clubreglement Demirci gym

Wij zijn er voor iedereen en heten jou welkom in onze sportschool. Indien je lid wordt van onze sportschool dien je onderstaande regels goed door te lezen. Bij het afnemen van een abonnement, rittenkaart of proefles confirmeert u zich aan deze huisregels.

Onze huisregels zijn er om het u, en anderen zoveel mogelijk naar de zin te maken zodat u prettig kunt sporten.

Algemeen

 1. We gaan respectvol met elkaar om.
 2. U bent om tijd aanwezig.
 3. Iedereen die de lessen kickboksen volgt dient een mondbeschermer/bitje te hebben.
 4. Zonder mondbeschermer/bitje behouden wij het recht om je de les te ontzeggen.
 5. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de instructeur tijdens de lessen de trainingsruimte te verlaten.
 6. Tijdens de training draagt u schone en correcte sportkleding, neem bij het volgen van meerdere lessen en/of trainingen (achter elkaar) extra schone sportkleding mee en een extra handdoek
 7. Gebruik voor drankjes uitsluitend een sportbidon of een fles met een dop.
 8. Om andere leden niet te storen, verzoeken wij u uw mobiele telefoon op stil te zetten of uit te schakelen
 9. U wordt verzocht de door u gebruikte attributen terug te plaatsen op de plek waar het hoort en respectvol met de spullen van Demirci Gym om te gaan wanneer u deze gebruikt.
 10. Proefles geldt enkel via een aanmelding via onze website. De kosten hiervan bedragen €12,50. Indien u besluit om lid te worden, wordt het bedrag verrekend met het inschrijfgeld. De betaling vindt plaats voordat u deelneemt aan de les.
 11. Demirci Gym behoudt zich het recht voor incidentele rooster wijzigingen door overmacht.
 12. Bij een betalingsachterstand zul je geen toegang tot Demirci Gym krijgen en zul je niet deel aan de lessen kunnen nemen tot de betaling is voldaan.
 13. Demirci Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of verlies van eigendommen van de bezoeker in en om de sportschool, tijdens en na de lessen en trainingen.
 14. Hou je aan de instructies en aanwijzingen van het bevoegd personeel.
 15. Blijf 100% geconcentreerd wanneer je sport.
 16. Indien de trainer ziet dat je niet in staat bent om de training vol te houden. Dan heeft de trainer alle recht om je verzoeken te stoppen.
 17. Drink voldoende, bij vochttekort treedt concentratieverlies op.
 18. U neemt op eigen risico deel aan de lessen en trainingen.
 19. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot de GYM. Het in strijd handelen met de bovengenoemde regels kan tevens leiden tot intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van het lesgeld. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijde de politie ingeschakeld.
 20. Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers.
 21. Het is niet toegestaan zich te scheren of gebruik te maken van ontharingsmiddelen onder de douche.
 22. Wij verzoeken je gebruik te maken van de opbergkasten voor jouw tas e.d.
 23. Om de kleedkamer voor jezelf en anderen netjes te houden dien je je nog in het natte gedeelte volledig af te drogen.
 24. De trainers hebben alle rechten om uw lidmaatschap op te zeggen en de toegang tot sportschool Demirci Gym te ontzeggen, indien er gebrek is aan respect, discipline, vertoning van wangedrag en seksuele intimidatie of het lastig vallen van andere leden.

Huisregels voor de ouders/verzorgers van het jeugd-lid

 1. De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 2. De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 3. Kinderen onder de 7 jaar kunnen wij (zonder begeleiding van een meerderjarige) geen toegang tot onze sportschool verlenen.
 4. De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les of training of wedstrijd.
 5. De ouder/verzorger ziet erop toe dat kinderen (onder de 15 jaar) niet door de zaal en of in de ring aan het spelen zijn.
 6. De ouder/verzorger spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag.

Personal trainingen

 1. Demirci Gym biedt personal trainingen aan tegen een meerprijs.
 2. De personal trainingen zijn niet in het lidmaatschap inbegrepen.
 3. De prijzen voor personal trainingen kunnen enkel opgevraagd worden via de mail (info@demirci.nl)
 4. Wil je gebruik maken van personal trainingen dan kun je die aanvragen en boeken via info@demirci.nl Met het betreden van de GYM geeft u aan zich te houden aan de bij Demirci Gym geldende huisregels.

Lees hier onze gedragsregels van de NOC NSF

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon in kwestie van sportschool Demirci 

Djan M. (tel. +31 6 20 93 08 48)

Demirci Gym